คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.อ.สุราษฎร์ฯ จัดประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย( 30 เมษายน พ.ศ.2565)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 2/2565 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมี รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาคณบดีฯ  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)  บรรยายพิเศษ เรื่อง “โจทย์วิจัย Frontier Research และการสร้าง Brain Power ของประเทศ”