สงขลานครินทร์ หารือภาคีเครือข่ายสุราษฎร์ฯ พัฒนาพืชกระท่อมสู่เชิงพาณิชย์( 26 กันยายน พ.ศ.2565)

 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา อัมรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา ประชุมสร้างความร่วมมือด้านพืชกระท่อมร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา 


โดยการประชุมหารือดังกล่าวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชกระท่อมเชิงพาณิชย์ การแปรรูปและการประยุกต์ใช้สารสกัดในเชิงการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพมีความมั่นคงทางการตลาด และยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่และขับเคลื่อนการพัฒนาโรงงานต้นแบบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป