ประกาศรับสมัครผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565( 28 มิถุนายน พ.ศ.2565)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหารและอินค้าอื่นๆ ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด คลิก