ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)

  ด้วยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลาง เป็นเงิน 1,000,000.00 บาท มีกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  2 ธันวาคม 2565 ตามเอกสารที่แนบ ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาละเปิดเผยราคากลาง ราคากลาง ทั้งนี้ สามารถดูและข้อมูลได้ที่ www.gprocurement.go.th หัวข้อประกาศประกวดราคา (e-bidding)