ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2( 28 เมษายน พ.ศ.2566)

 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการและวิจัยชีวภาพของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และเปิดเผยราคากลาง ราคากลาง ตารางแสดงเงินงบประมาณฯ ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.gprocument.go.th หัวข้อ ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)