Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


โครงการ The TEACHER : Learn and Share (Season 5)( 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 งานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ The TEACHER : Learn and Share (Season 5) โดยมีรองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการ The TEACHER : Learn and Share (Season 5) ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อเข้าสู่กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU – TPSF) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในด้านการเรียนการสอน