Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

งานวิจัย / บริการวิชาการ

การผลิตไบโอเอทาทานอลจากชีวมวลของไม้

28 มีนาคม พ.ศ.2555

การผลิตไบโอเอทาทานอลจากชีวมวลของไม้

แนวทางการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ

22 มีนาคม พ.ศ.2555

แนวทางการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ

การประเมินศักยภาพพลังงานลม ณ เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

14 มีนาคม พ.ศ.2555

การประเมินศักยภาพพลังงานลม ณ เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

ส่องแว่นขยาย : บทบาทนักศึกษากับการพัฒนาชุมชน

8 มีนาคม พ.ศ.2555

ส่องแว่นขยาย : บทบาทนักศึกษากับการพัฒนาชุมชน

ม.อ.สุราษฎร์ธานี  เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมกับม. สุรนารี จัดประชุม (IWEAYR-8)

1 มีนาคม พ.ศ.2555

ม.อ.สุราษฎร์ธานี เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมกับม. สุรนารี จัดประชุม (IWEAYR-8)

งานวิจัยระดับปริญญาตรีสู่การนำเสนอวิจัยเวทีระดับชาติ

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

งานวิจัยระดับปริญญาตรีสู่การนำเสนอวิจัยเวทีระดับชาติ

โครงการ “เปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2555

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

โครงการ “เปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2555

ทิศทางใหม่สู่การพัฒนา เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

ทิศทางใหม่สู่การพัฒนา เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ม.อ. สุราษฎร์ธานี สนับสนุนกิจกรรมต่อยอดด้านวิทยาศาสตร์

30 มกราคม พ.ศ.2555

ม.อ. สุราษฎร์ธานี สนับสนุนกิจกรรมต่อยอดด้านวิทยาศาสตร์

หน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน ม.อ.สุราษฎร์ธานี

25 มกราคม พ.ศ.2555

หน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน ม.อ.สุราษฎร์ธานี

ขอเชิญผู้สนใจอบรมเชิงปฎิบัตการ

11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

ขอเชิญผู้สนใจอบรมเชิงปฎิบัตการ

โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง

21 มีนาคม พ.ศ.2554

โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง

หน้า : 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11