Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี( 24 มีนาคม พ.ศ.2563)

 

ประกาศ คลิก