Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อเพื่อนมนุษย์ : PSU Surat Thani Campus for Mankind( 15 เมษายน พ.ศ.2563)

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเพื่อนมนุษย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSU surat for Mankind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรายังคงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เราจะสู้ไปด้วยกัน”