Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปรับโครงสร้างส่วนงานใหม่ เพื่อความคล่องตัวและยกระดับคุณภาพทางการศึกษา( 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563)