Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560( 26 ธันวาคม พ.ศ.2560)

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์  วิสุนทร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์  วิสุนทร  กล่าวว่า การฝึกงานและสหกิจศึกษา เป็นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนของนักศึกษา  เชื่อมโยงเข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ภายใต้ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และองค์กร / หน่วยงาน / สถานประกอบการภายนอก  ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองก่อนเข้าสู่กระบวนการฝึกงานและสหกิจศึกษา และเห็นประโยชน์และคุณค่าของการฝึกงานและสหกิจศึกษา  รวมทั้งเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของสถานประกอบการ  และสามารถปฏิบัติได้ตรงตามที่สถานประกอบการต้องการได้อย่างถูกต้อง เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย และได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น  และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา  รวมถึงคณาจารย์นิเทศ  อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

ภาพข่าวเพิ่มเติม  คลิก