Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คณาจารย์ ม.อ.สุราษฎร์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป( 29 มกราคม พ.ศ.2561)

 

วันนี้ (29 มกราคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์  วิสุนทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และคณะ ที่เดินทางมาชี้แจงนโยบายและร่วมวางแผนการจัดทำรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการปรับโครงสร้างรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป