Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ. เมืองคนดี ร่วมสืบสานประเพณี “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร”( 29 มีนาคม พ.ศ.2561)

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ คณะครูจากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ร่วมเดินแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร โดยขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมกัน ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และออกเดินทางมายัง พระธาตุศรีสุราษฎร์ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีได้ร่วมกันสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นการส่งเสริมประเพณีที่ดีงามของพุทธศาสนิกชน และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ ยังเป็นการย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การแห่ผ้าห่มพระธาตุยังเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เปรียบได้กับการถวายผ้าไตรแก่พระพุทธเจ้า

 

“เขาท่าเพชร” ซึ่งเป็นภูเขาและผืนป่าเขียวเพียงแห่งเดียวในเขต อ.เมือง ที่ชาวสุราษฎร์ธานี และผู้สัญจรผ่านไปมาต่างคุ้นตากันดี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ห่างจากตัวเมืองระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2508 ใช้ชื่อว่าวนอุทยานเขาท่าเพชร ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร”และ ที่สำคัญ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ ได้เสด็จไปยังวนอุทยานเขาท่าเพชร เพื่อทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ และทรงปลูกต้นพะยอมไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในปี พ.ศ.2527 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทรงปลูกต้นเคี่ยม ต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึก