Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับจังหวัด) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560( 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561)

                   26 เมษายน 2561 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นายธวัชชัย ทองธรรมชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี และนางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ ผู้อำนวยการกองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับจังหวัด) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560          ซึ่งมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับและมีความเหมาะสม สมควรได้รับการยกย่อง