Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา( 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561)

 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แบบตลอดปี) ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง (แบบตลอดปี) ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (แบบตลอดปี) เพิ่มเติม ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ (แบบตลอดปี) เพิ่มเติม ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แบบตลอดปี) ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561