Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี แถลงครบ 30 ปี เชิญศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า ระดมทุนสมทบ “กองทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์”( 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563)

 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาสุราษฎร์ธานี แถลงข่าวการจัดงานครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยจัดระดมทุนนำรายได้สมทบ “กองทุนเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์” เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินในระหว่างศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เริ่มโครงการขยายการศึกษามายังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ซึ่งจากการศึกษาพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีศักยภาพด้านต่าง ๆ สูง เหมาะสมที่จะจัดตั้งสถานศึกษาระดับสูง เพื่อรองรับการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชน ได้ให้ความสนับสนุนอย่างจริงจัง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเป็นวิทยาเขตที่ 4 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ซึ่งวันที่ 3 ธันวาคม 2533 วันสำคัญแห่งการเริ่มต้น การเติบโตของช่อศรีตรัง ที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในการที่จะพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จนสามารถยืนต้นได้และเติบโตอย่างสง่างามในวันนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดกิจกรรมครบรอบ 30 ปี ในหลายรูปแบบ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 โดยมีทั้งการจัดกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และกิจกรรมของคณะ หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 30 ปี กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กีฬา บันเทิง และนันทนาการ และการระดมทุน โดยในปี 2563 นี้ มีกิจกรรมที่จะเชิญชวนทุกท่านได้เข้าร่วมมากมาย อาทิ โครงการ PSU surat Virtual Run : 30 ปีวิ่งนี้เพื่อน้อง, โครงการคาร์แรลลี่ 30 ปี ม.อ.สุราษฎร์ธานี, โครงการแข่งขันฟุตเปตองการกุศล (แมตซ์นี้เพื่อน้อง) และ โครงการ 30 ปี ม.อ. ตามรอยศาสตร์พระราชา

โดยเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 30 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยได้จัดกิจกรรมที่สำคัญคือ กิจกรรมเดิน วิ่ง มหิดลรำลึก ครั้งที่ 6 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันครบรอบ 30 ปี ม.อ.สุราษฎร์ธานี โดยเราได้จัดกรรรม ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวจะมีการรับบริจาคเพื่อนำสมทบ “กองทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์” ด้วย

“กองทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์” จัดตั้งขึ้นต่อเนื่องจากการระดมทุนเมื่อครั้งการจัดกิจกรรมครบรอบ 25 ปี ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปดูแลศิษย์ปัจจุบันประสบปัญญาทางการเงิน หรือที่ประสบภัย ทั้งจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ และการประสบอุบัติเหตุ ซึ่งที่ผ่านมา ได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาศิษย์ปัจจุบันไปแล้วหลายรายโดยสามารถบริจาคได้ตามจิตศรัทธา และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาสุราษฎร์ธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่องานสถาปนา เลขที่บัญชี 552-297244-0