Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โชว์ผลงานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง-ใช้งานได้จริง ช่วยเหลือชุมชน( 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563)

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เชิญสื่อมวลชนเยี่ยมชมศักยภาพทางด้านวิชาการของวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี ในโครงการ “เครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3 (The 3 rd PSU Network on Surat Thai Campus)” เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3 เพื่อ เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เข้าสัมผัสกับบรรยากาศกิจกรรม และได้เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมของมหาวิทยาลัย ในทุกวิทยาเขต โดยในปีนี้จัดโครงการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีสื่อมวลชนจากภาคใต้ ส่วนกลาง ภาคเหนือ รวม 45 สำนัก และประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต เข้าร่วมรวมจำนวน 80 คน โดยพิธีเปิดโครงการมีขึ้น ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาสุราษฎร์ธานี ผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต มีการบริหารงานภายใต้รูปแบบ PSU System กล่าวคือ PSU System เป็นระบบประสิทธิภาพทางการบริหารที่ยึดหลักความเชื่อมโยงและเป็นเครือข่ายของวิทยาเขตเพื่อเกื้อหนุนให้สามารถใช้ทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ และรากฐานวิชาการร่วมกัน ซึ่งการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องอาศัยการรับรู้ของชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือ ซึ่งในส่วนนี้ มหาวิทยาลัยก็ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนเป็นอย่างดีเสมอมา และถือโอกาสนี้ในการกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือขเพื่อความร่วมมือกันต่อไปในอนาคตต่อไป

โดยโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3 ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งเพาะปลูกพืชสวนและไม้ผลที่มีค่าทางเศรษฐกิจ มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและบนบก ดังนั้น การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการของวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี จึงมุ่งเน้นการตอบสนองบริบทของพื้นที่ดังกล่าว โดยมุ่งพัฒนางานวิจัยและความเป็นนานาชาติด้านพืช เศรษฐกิจ การบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านไม้ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ชุมชน สถานประกอบการทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไปในอนาคต

ภายในงานจัดให้มีการแถลงข่าวงาน ครบรอบ 30 ปี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี. การประชาสัมพันธ์ งาน PSU Research EXPO 2020 ซึ่งเป็นมหกรรมงานวิจัยครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ งาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ PSU Day of Pride 2020” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ คุณค่าสงขลานครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และร่วมยินดีกับ ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมชมนิทรรศการผลงานและนวัตกรรม ของผู้ได้รับรางวัลอีกด้วย

หลังจากพิธีเปิดโครงการฯ สื่อมวลชนได้เข้าชมนิทรรศการ และผลงานเด่นหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ ผลงาน "Smart Learners for the future" โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โครงการ ม.อ. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง โดยสำนักวิจัยและพัฒนา โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Excellence Center) โดยศูนย์บริการวิชาการ และการนำเสนอผลงานเด่นของนักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาทิ โครงการ Herbal City เมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการแนวทางการพัฒนาการจัดการอุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน บนเส้นทางการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ สุราษฎร์ธานี–เขื่อนรัชชประภา ผ่านสื่อการตลาดแบบดิจิตอล โครงการรางวัลสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายและระดับชาติ โครงการบล็อกยางปูพื้น โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์บล็อกยางพารา บล็อกโฟมยางพารา และบล็อกคอนกรีตมวลเบาผสมวัสดุทางการเกษตรในชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย อีกทั้งได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม “โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี โรงเรียนนวัตกรรม การเรียนรู้และการวิจัย” ภายใต้การกับกำดูของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา โดยการนำไปใช้ปูพื้นสระน้ำและทำถนนยางพาราแอสฟาติก อีกด้วย