Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร( 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร

วันนี้ (3 ก.ค. 63)  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

  

 

 

ด้วยวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเพื่อควบคุมประชากรสุนัข-แมวในพื้นที่เกิดโรค และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษุสนัขบ้า โดยการผ่าตัด ตอน ทำหมัน ตลอดจนเพื่อให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างครอบคลุมทั่วถึง เพื่อให้เจ้าของสัตว์และประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ รวมถึงการปลูกจิตสำนึก "เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ" ให้กับประชาชน