Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมมือกันในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา( 2 เมษายน พ.ศ.2564)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมมือกันในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต่อผู้เรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นายบุญเลิศ  ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ร่วมกันลงนาม  รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางกัญจนา  สมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  และนายธีรศักดิ์   สอนมี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

รศ.ดร.เจริญ กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขตล้วนเป็นไปในทิศทางของยุทธศาสตร์เดียวกัน  คือ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  การสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนสังคม มุ่งสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพในระดับสากลและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ

 

ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้เป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษากับประชากรในพื้นที่ภาคใต้  และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในภูมิภาคด้านต่าง ๆ และเป็นการขยายโอกาสทางด้านการศึกษาให้นักเรียนมีโอกาสเข้ามาศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้นอีกด้วย