Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ.สุราษฎร์ฯ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี 63 ก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมรับใช้สังคม( 8 เมษายน พ.ศ.2564)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

รศ.ดร.เจริญ กล่าวว่า ตั้งแต่นี้ไปนับจากจบการศึกษาภาคสุดท้ายนักศึกษาก็จะก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิต พ้นจากการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาและก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิต ที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หวังว่านักศึกษาสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากคณาจารย์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเมื่อใดที่ต้องเผชิญกับปัญหา นักศึกษาก็จะสามารถนำความรู้ที่ทุกท่านถ่ายทอดให้นำออกมาใช้ประโยชน์ได้ทันที หรือสามารถนำมาใช้เมื่อถึงจำเป็นต้องใช้ได้ โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปรียบเหมือนตัวแทนของมหาวิทยาลัย ที่ได้ก้าวสู่สังคมภายนอก จึงหวังว่านักศึกษาทุกคนจะเป็นบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร ต่อผู้อื่น และช่วยเหลือสังคม ดังพระราชปณิธานของพระราชบิดา “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ในโอกาสนี้ ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งหน้าที่การงาน การศึกษาต่อ และทุกสิ่งที่นักศึกษาปรารถนาด้วยความตั้งใจ