Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


การประชุมวิชาการ 11th SCiUS Forum ผ่านระบบออนไลน์( 18 มิถุนายน พ.ศ.2564)

 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ 11th SCiUS Forum ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ จากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ และผู้บริหาร คุณครู จากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี เข้าร่วม ณ ห้องอัจฉริยะ 1 (340) ชั้น 3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี

 

 

สำหรับพิธีเปิดกิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 11 ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับกิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 11 เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการนำเสนอผลงาน Poster Presentation และ Oral Presentation แบบออนไลน์ขึ้น โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ไปยังคู่ศูนย์ วมว. ทั่วประเทศ จำนวน 19 คู่ศูนย์ รวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งกำหนดการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ จัดผ่านทางระบบออนไลน์ตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-20 มิถุนายน 2564