Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ม.อ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนกล่าวสุนทรพจน์ ในงานเลี้ยงฉลองโอกาสครบรอบ 75 ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ( 16 ธันวาคม พ.ศ.2564)

 นายฌานพล วิโสจสงคราม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทน UNODC Youth Candidate (United Nations Office On Drugs and Crime Youth Candidate) กล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงรับรองเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 75 ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ (United Nations – UN) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

 
งานเลี้ยงรับรองเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 75 ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ (United Nations – UN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และบทบาทที่ “เข้มแข็ง สร้างสรรค์ และต่อเนื่อง” ของประเทศไทยในสหประชาชาติให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ร่วมั้งเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและประชาชนไทยเกี่ยวกับการทูตพหุภาคี โดยมีนายดอน ปรมัตภ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนคณะทูตต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย ผู้แทนเยาวชน และผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 
การกล่าวสุนทรพจน์ของผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ Ms. Armida Salsiah Alisjahbana, Executive Secretary, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Mrs.Gita Sabharwal, United Nations Resident Coordinator in Thailand นายเบญจมินทร์ หวังเจริญวงศ์ ผู้แทน The Mahidol University International College’s Model United Nations และนายฌานพล วิโสจสงคราม ผู้แทน UNODC Youth Candidate