Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


สงขลานครินทร์ หารือภาคีเครือข่ายสุราษฎร์ฯ พัฒนาพืชกระท่อมสู่เชิงพาณิชย์( 26 กันยายน พ.ศ.2565)

 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา อัมรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา ประชุมสร้างความร่วมมือด้านพืชกระท่อมร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา 


โดยการประชุมหารือดังกล่าวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชกระท่อมเชิงพาณิชย์ การแปรรูปและการประยุกต์ใช้สารสกัดในเชิงการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพมีความมั่นคงทางการตลาด และยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่และขับเคลื่อนการพัฒนาโรงงานต้นแบบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป