Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

งานวิจัย / บริการวิชาการ


โครงการ STEM Education โครงการ STEM Education โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ร่วมกับรร.สภาราชินีจังหวัดตรัง ( 31 มีนาคม พ.ศ.2559)

       27-28 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดโครงการ STEM Education เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม การแก้ปัญหาและการหาข้อมูลรวมทั้งวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ โดยนำหลักการและทฤษฎี ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์มาบูรณาการร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 126 คน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โรงแรมบรรจงบุรี  สุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวทั้งหมด