Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

งานวิจัย / บริการวิชาการ


"โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง" วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำลบบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี( 12 มีนาคม พ.ศ.2561)

 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม โดยการจัดตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง” ซึ่งนายชาญวิทย์ สิรภักดี  นายอำเภอคีรีรัฐนิคม เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายพรหมพชร นาเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดร.พิเชตวุฒิ นิลลออ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดป้าย โรงเรียนอย่างเป็นทางการ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 จำนวน 50  คน  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ณ องค์การบริหารส่วนตำลบบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี