Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวสมัครงาน


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก 1 อัตรา( 28 มีนาคม พ.ศ.2566)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก 1 อัตรา Click