Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน( 30 มีนาคม พ.ศ.2563)

 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน คลิก